Hotel Shubham Prestige, Karmanghat

Tara Hall

Sitara Hall

Srirasthu Hall

Shubhamasthu Hall

Kalyanamashu

Vedika Hall

Bhaskara Hall

Shubhamasthu Hall