Hotel Sitara Grand, Banjara Hills

Vedika Hall

Celebrations Hall

Bhaskara Hall

Bhaskara Palace